7.png
4.png
_20181110_154223.jpg
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

KTO SME

Náš tím tvoria poradcovia včasnej intervencie so vzdelaním – liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník, sociálny pedagóg a zároveň máme silnú podporu externých odborníkov.

Martina Betinová – riaditeľka Centra sociálnych služieb SIBÍRKA, liečebný pedagóg a sociálny pracovník

V sociálnej oblasti pôsobí od roku 1992. Po štúdiu na Pedagogickej fakulte UK odboru „Vychovávateľstvo OVOS a Sociálna práca“ prvé pracovné skúsenosti získavala v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, kde pôsobila na pozícii „vychovávateľ – terapeut so zameraním na vývinovú diagnostiku a poradenstvo. Pracovala v multidisciplinárnom tíme, ktorý poskytoval poradenstvo ambulantnou a terénnou formou. Po desiatich rokoch začala pracovať v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, kde sa mohla spolupodieľať na zmenách v poskytovaní sociálnych služieb – otváraní sa inštitúcie smerom ku komunite – spolupráca s blízkou komunitou a dobrovoľníkmi, spolupráci s celou rodinou prijímateľa sociálnych služieb na základe priorít rodiny, individuálnom plánovaní zameranom na človeka a projektovej činnosti na zvýšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb. Svoje vzdelanie si okrem iného doplnila o Koncept Bazálnej stimulácie, Poradcu včasnej intervencie pod vedením p. Hradilkovej (zakladateľka Raní péče v ČR) a Poradcu včasnej intervencie v spolupráci - Nadácia Socia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. V súčasnosti pôsobí ako člen výboru APPVI, kde sa spolu s kolegami usilujú o rozvíjanie služby včasnej intervencie na Slovensku.

Ivona Malinovská, klinická logopedička

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK odbor Klinická logopédia nastúpila do DSS Kampino ako logopéd - vychovávateľ.  Počas materskej dovolenky si urobila kurz klasickej masáže a reflexnej masáže chodidiel, znalosti z týchto kurzov využila pri práci v Domove sociálnych služieb Sibírka, kde neskôr pracovala ako logopéd so zameraním sa na alternatívno-augmentatívnu komunikáciu. Pri  komunikácií sa zameriava na prirodzené žitie a hľadá u prijímateľov  prirodzené komunikačné prejavy, s neskorším využitím technických pomôcok. Počas práce v DSS Sibírka využila novú výzvu a zamestnala sa v Dome Rafael, kde pracovala aj so seniormi ako logopéd a sociálny terapeut.  Pokračovanie práce ako logopéd v Sibírke vyvrcholilo prijatím ponuky na vedúceho terapeuticko-diagnostického úseku. Otváranie spolupráce medzi všetkými úsekmi, učenie sa spoločnej komunikácií, nové projektové výzvy a komunitné akcie, posunulo jej prácu novým smerom a získané skúsenosti ju posunuli ďalej.

Absolvovala doplňujúce vzdelania v oblasti Poradcu včasnej intervencie pod vedením p. Hradilkovej. V súčasnosti  navštevuje akreditovane vzdelávanie pre poradcov včasnej intervencie organizované s APPVI.  V rámci Erasmus+ absolvovala kurz Individuálne plánovanie podľa Person Centred Planing a certifikovaný kurz European Care Certificate. V súčasnosti pôsobí  ako logopéd v Službe včasnej intervencie pod CSS Sibírka.

Katarína Ivančíková, sociálny pedagóg

Ukončila štúdium Sociálnej pedagogiky a nadstavby Špeciálnej pedagogiky, doplňujúce vzdelania v oblasti Poradcu včasnej intervencie pod vedením p. Hradilkovej ,  Arteterapie, Konceptu Bazálnej stimulácie, Edukačno-behaviorálnej intervencie na princípoch ABA terapie. V rámci Erasmus+ absolvovala kurz Individuálne plánovanie podľa Person Centred Planing, certifikovaný kurz European Care Certificate. Na doplnenie vzdelania v súčasnosti  navštevuje akreditovane vzdelávanie pre poradcov včasnej intervencie organizované s APPVI .

 V sociálnych službách pracuje od roku 2007- Autistické centrum Andreas  n.o. ako výtvarný terapeut s deťmi s PAS, v  DSS Sibírka ako výtvarný terapeut s deťmi a dospelými s viacnásobným postihnutím. Od roku 2017 pracuje v SVI Sibírka ako poradkyňa včasnej intervencie. Okrem podpory rodiny  v rámci terénnej služby sa venuje individuálnym a skupinovým stretnutiam  rodín a ich detí na podporu rozvoja jemnej a hrubej motoriky , komunikačných zručností , sociálnych zručností a porozumenia v integrovaných skupinách.

Okrem sociálnej služby sa venuje projektovému manažmentu – na projekty zamerané na skvalitnenie sociálnych služieb, projekty podporujúce vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu Erasmus+, projekty na podporu dobrovoľníctva a spolupráce s komunitou.

Alica Machová, sociálny pracovník

V sociálnej oblasti pracuje od roku 1993, začínala v Domove sociálnych služieb  prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave.  Počas práce si ukončila štúdium na UK odbor Sociálna práca, Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Postupne si dopĺňala vzdelanie hlavne v oblastiach porúch autistického spektra  – Teacch program, Konceptu Bazálnej stimulácie, terapie Snoezelen , Minimálne signály pri práci s klientom a Základy stimulácie zraku.  

Skúsenosti získavala predovšetkým vo výchovných skupinách s deťmi mentálnym znevýhodnením, v autistickej skupine s deťmi PAS  a v tíme RCA ako terapeut, kde využívala aktívne Bazálnu stimuláciu a Snoezelen. Práve aj tu získala prvé skúsenosti s terénnou prácou v rodinách. Od októbra 2019  nastúpila do SVI Sibírka ako poradca včasnej intervencie. V súčasnosti navštevuje akreditované Vzdelávanie pre poradcov včasnej intervencie organizované s APPVI.

Ďalší pracovníci CSS Sibírka, ktorí nám pomáhajú pri konzultáciách v rodinách SVI Sibírka:

Jakub Bohún – psychológ, vedúci terapeuticko –diagnostického úseku pre prijímateľov sociálnych služieb v domove sociálnych služieb v CSS Sibírka.

Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Má skúsenosti s prácou s deťmi z detských domovov a s osobami s Alzheimerovou chorobou. V CSS Sibírka pôsobil od roku 2017 ako terapeut, neskôr na pozícii psychológa. Organizuje a vedie  rodičovské skupiny na poskytnutie podpory a možnosti zdieľania informácií rodičov a príbuzných prijímateľov sociálnych služieb domove sociálnych služieb, venuje sa aj diagnostike prijímateľov, individuálnej a skupinovej práci a asistuje pri aktivitách Služby včasnej intervencie. Kvalitu svojej práce sa snaží zlepšovať absolvovaním rôznych kurzov a školení, taktiež od roku 2018 navštevuje dlhodobý výcvik v integratívnej psychoterapii. V súčasnosti pracuje ako vedúci terapeutického úseku DSS Sibírka. 


Dominika Strelecká, fyzioterapeut

Vyštudovala odbor Fyzioterapia na Lekárskej fakulte UK. Do CSS Sibírka sa vrátila po materskej dovolenke v roku 2018. Postupne prešla interným školením Poradca včasnej intervencie pod vedením p. Hradilkovej. Pomáha poradcom včasnej intervencie SVI Sibírka pri konzultáciách v oblasti fyzioterapie. Taktiež absolvovala vzdelávanie Konceptu Bazálnej stimulácie. Tímu SVI Sibírka  napomáha pri kontrole správneho psychomotorického vývinu dieťaťa  a príbuzným pomáha nájsť spôsob, ako motivovať deti k pohybu. Pri tom využíva skúsenosti z práce v Univerzitnej nemocnici v  Bratislave a u súkromného zamestnávateľa, kde sa venovala cvičeniu detí zameranom na správne držanie tela.

Marta Guldanová, fyzioterapeut

V roku 2005 ukončila VOV diplomovaný fyzioterapeut a následne v roku 2010 VŠ II. stupňa na SZU v Bratislave. V roku 2009 získala certifikát Certifikovanej pracovnej činnosti IZP - mobilizačné techniky na SZU v Bratislave a v roku 2012 ukončila PŠŠ v Špecializovanom odbore – Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému – SZU v Bratislave.

Členkou Slovenskej komory fyzioterapeutov je od roku 2005 a od roku 2010 získala licenciu na výkon služby fyzioterapeuta a garanta.

Počas svojej praxe absolvovala niekoľko odborných prednášok a kurzov ako na Slovensku, tak aj v zahraničí pod vedením zahraničných lektorov  v oblasti: analýzy pohybu, využitie NDT Bobath konceptu, funkčnej dynamickej stabilizácie a tréningu v oblasti panvy, terapeutického využitia kinesiotapingu, manuálnej lymfodrenáže, loptičkovej facilitácii (nešpecifická mobilizácia a mäkké techniky pomocou pružnej loptičky), správnej chôdze ako terapie hernie disku, modernej prístrojovej liečby ako účinnej pomoci v práci fyzioterapeuta, panvového dna z pohľadu gynekológa a pôrodníka (MUDr. Zuzana Šebíková), diagnostiky chodidla vo fyzioterapeutickej praxi, diferenciálnej diagnostike krčnej chrbtice a pleca - McKenzie inštitút, Whiplash syndróm, problematiky kolenného kĺbu, využitia nových konceptov v terapeutickej praxi u detí s DMO a od r. 2008 sa vzdeláva v oblasti konceptu Bazálnej stimulácie. Vzdeláva sa tiež v oblasti posturálnej ontogenéze a terapeutickému konceptu J.Čápovej od r. 2016  a  Inovovanému Klappovému lezeniu – Kvadrupedálna lokomócia v prevencii a liečbe. Taktiež spolu s kolegami SVI absolvovala Informatívne školenie o princípoch, metódach a prístupoch vo včasnej intervencii (Mgr. T. Hradilková).

Absolvovala viaceré  medzinárodné konferencie: r. 2014 Medzinárodná konferencia – Analýza pohybu a jeho praktické aplikácia vo fyzioterapii (ČR, Olomouc, VaV na FZV UP), r. 2017 II. Medzinárodný vedecký kongres, SZU v Bratislave, r.2017 VII. Vedecký česko-slovenský kongres Bazálnej stimulácie s medzinárodnou účasťou.

V roku 2013 sa zúčastnila ako spolu prednášajúca v oblasti využitia Bazálnej stimulácie pri práci s ľuďmi s viacnásobným postihnutím v zariadení DSS Sibírka (BSK, Bratislava)

V oblasti fyzoterapie pracuje od roku 2006 a skúsenosti získala vo viacerých organizáciách: HIPPOKRATES – súkromné zdravotnícke centrum, FNsP pracovisko Antolská – Petržalka, DSS ROSA, REVITALIS-rehabilitačné štúdio a v súčasnosti pôsobí v CSS Sibírka.

Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka, Račianska 107 (budova Obchodnej akadémie), 831 02 Bratislava

mobil: +421 948 949 239, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., IČO: 00604968, Darcovský účet: SK68 8180 0000 0070 0047 2755 - s poznámkou – „pre potreby projektov SVI“

Službu poskytujeme počas pracovných dni medzi 8:00 - 16:00, čas je možné prispôsobiť potrebám rodín. SVI Sibírka sídli v budove Obchodnej akadémie, 4. poschodie, bezbariérový vstup.

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.