KTO SME?

Naším poslaním je podporiť a sprevádzať rodinu s dieťaťom so zdravotným postihnutím, nájsť vlastné zdroje  pre ich plnohodnotný a kvalitný život. Veríme, že rodiny s dostatočnou pomocou sa dokážu zorientovať  v náročnej situácii a žiť  život podľa vlastných predstáv.

Myšlienka služby včasnej intervencie na Sibírke vznikla ako odpoveď  na potreby podpory rodinám detí, ktoré prichádzali so žiadosťami o sociálnu službu v Domove sociálnych služieb. Bolo pre nás prekvapením, s akými neúplnými informáciami či slabou podporou sa stretli rodiny s dieťaťom so zdravotným  postihnutím.

Žiaľ, naša odpoveď často krát bola: „zapíšte sa do poradovníka, máme plnú kapacitu“. Zhodli sme sa, že vo viacerých rodinách by privítali sprevádzanie rodiny doma praktickou podporou a pomocou, či už upravením domáceho priestoru, požičaním pomôcok alebo informovaním o možnostiach vo vzdelávaní, či kompenzačných pomôckach.

Tešíme sa, že po rokoch prípravnej práce, aj tvorbou koncepcie a hľadaním zdrojov, môžeme včasnú pomoc ponúknuť. Snažíme sa podporiť  a sprevádzať rodinu v jej bežnom prostredí (rodina, MŠ,...).
Náš základný tím tvoria liečební pedagógovia, logopédka a sociálni pracovníci a zároveň máme silnú podporu odborníkov zo Sibírky ako fyzioterapeutov a psychológa.

Martina Betinová, liečebná pedagogička a sociálna pracovníčka
V sociálnej oblasti pôsobí od roku 1992. Riadi tím Služby včasnej intervencie a DSS Sibírka.

Ivona Malinovská, klinická logopedička
Do sociálnej praxe nastúpila v roku 2000. Zameriava sa na alternatívno-augmentatívnu komunikáciu. Pracovala v DSS Kampino, DSS Sibírka a Dom Rafael.

Katarína Ivančíková, asistent sociálneho pracovníka
V sociálnej oblasti pracuje od roku 2007. Venuje sa arteterapii.

Petra Slováková, špeciálny pedagóg
pracuje v DSS Sibírka ako špeciálna pedagogička od roku 2018. V sociálnej oblasti pôsobí od roku 2015, skúsenosti má s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a s deťmi so zrakovým znevýhodnením a viacnásobným postihnutím.

Jakub Bohún, psychológ
vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského a v DSS Sibírka pôsobil od roku 2017 ako terapeut. Po úvodnej praxi v súčasnosti pôsobí na pozícii psychológ a vedie rodičovské skupiny v DSS Sibírka.

Dominika Strelecká, fyzioterapeut
v roku 2018 sa po MD opäť vrátila do Sibírky, postupne prešla interným školením s pani Hradilkovou a pomáha poradcom včasnej intervencie Sibírka pri konzultáciách v oblasti fyzioterapie.

Fotka tímu vznikla z nášho interného vzdelávania v marci 2017 „Vstupní  informativní  školení  o  principech, metodách  a  přístupech  v  rané  péči“ s pani Terezou Hradilkovou, ktorá zakladala prvé Strediska raní péče v ČR v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.