7.png
4.png
_20181110_154223.jpg
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ČO PONÚKAME

Služba včasnej intervencie predstavuje odborné služby na podporu a pomoc rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím od raného veku do siedmich rokov veku dieťaťa. Legislatívne ju upravuje Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje jednotlivé odborné činnosti.

Obsah služby včasnej intervencie tvoria tieto odborné činnosti:

1. Špeciálne sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané na

 • zhodnotenie komplexnej sociálnej situácie rodiny a rozsahu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa,
 • identifikácia prioritných potrieb dieťaťa a jeho rodiny a oblastí, v ktorých je potrebná podpora,
 • tvorba individuálneho plánu spolupráce s rodinou za pomoci kľúčového pracovníka – poradcu včasnej intervencie,
 • poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci.

2. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá podporuje samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť, konkrétne

 • rozvoj a nácvik zručností, schopností a návykov potrebných pre sebaobsluhu,
 • rozvoj a nácvik zručností, schopností a návykov potrebných pre každodenný život v domácnosti,
 • rozvoj a nácvik zručností, schopností a návykov týkajúcich sa základných sociálnych aktivít,
 • nácvik používania kompenzačných pomôco,
 • úprava domáceho prostredia,
 • nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu
 • rozvíjanie sociálnej komunikácie.

3. Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa:

 • kognitívna a senzorická (zraková, sluchová stimulácia, vnímanie vlastnej telesnej schémy a pod.),
 • motorická (zlepšenie motorických schopností, ovplyvňovanie svalového tonusu dieťaťa, stimulovanie vertikalizácie, uvoľňovanie spasticity končatín a pod.),
 • komunikácia a vývin reči (rozvíjanie komunikačného potenciálu dieťaťa, podpora komunikácie a interakcie rodič - dieťa, rozvoj alternatívno-augmentatívnej komunikácie (AAK), vyhľadávanie vhodných kompenzačných pomôcok AAK),
 • detské hry,
 • sociálny vývin (budovanie vzťahovej väzby, porozumenie sociálnym situáciám, eliminácia nevhodného správania a pod.).

4. Preventívne činnosti a komunitná rehabilitácia:

 • sprevádzanie rodiny v procese prijatia diagnózy dieťaťa,
 • podpora a sprostredkovanie edukácie rodičov, dobrovoľníkov,
 • podpora a sprostredkovanie edukácie odborníkov a širokej verejnosti

 

end faq

Služba včasnej intervencie je súbor možností pomoci a podporných mechanizmov, orientuje sa na celú rodinu a dieťa, kladie dôraz na ich potreby. Stavia na silách a schopnostiach samotnej rodiny, posilňuje kompetencie rodiny, podporuje vývin dieťaťa a napomáha integrácii rodiny a dieťaťa do spoločnosti.

Sprevádzame rodinu

Našou úlohou je sprevádzať rodinu na ich životnej ceste. V celom procese VI vnímame rodiny ako partnerov a rešpektujeme ich rozhodnutia. Každá rodina je jedinečná, má svoje hodnoty a priority. Komunikujeme s rodinou, poskytujeme jej informácie na základe záujmu. Je pre nás dôležité, aby tieto informácie a naše služby dostala rodina vždy včas a kľúčový poradca jej bol k dispozícii, čo najskôr. Či už z hľadiska v veku (služba včasnej intervencie sa poskytuje rodinám s dieťaťom od 0 do 7 rokov), alebo z hľadiska naliehavosti potreby riešenia konkrétnych situácii.

Podporujeme rodinu pri hľadaní riešení a budovaní kompetencií

Prístup orientovaný na rodinu v procese služby včasnej intervencie umožňuje budovať kompetencie rodín, ich sebadôveru a schopnosť vyrovnávať sa s prekážkami. Je pre nás dôležité stavať na silných stránkach dieťaťa a rodiny, čo rodinu stabilizuje a upevňuje jej fungovanie. Úlohou poradcov včasnej intervencie je umožniť rodičom poznať ich kompetencie a schopnosti,  a posilniť ich v  rozhodovaní a kontrolou nad ich životom.

Pracujeme terénnou formou v prirodzenom prostredí rodiny a dieťaťa

Službu včasnej intervencie poskytujeme predovšetkým v prirodzenom bezpečnom prostredí rodiny a dieťaťa – v domácom prostredí. Poradcovia včasnej intervencie navštevujú rodiny 1–2x mesačne, tento interval sa však prispôsobuje potrebám rodiny. Práve táto forma je najprirodzenejšia, rodina a dieťa sa cítia bezpečne, zároveň to poradcom umožňuje spoznať jedinečnosť rodiny, členov rodiny a ich vzájomné vzťahy a tiež najbližšiu komunitu.

Ponúkame aj ambulantnú formu služby včasnej intervencie v našich priestoroch, či už si to vyžaduje konkrétna potreba rodiny a dieťaťa, využitie špeciálnych pomôcok, zapožičanie pomôcok alebo stimulácia komunikačných schopností.

Podporujeme komplexný vývin dieťaťa v prirodzenom prostredí rodiny

Cieľom včasnej intervencie je podpora rodiny a dieťaťa tak aby mohli žiť úplne bežný a plnohodnotný rodinný život. Naším cieľom nie je pôsobiť na dieťa prostredníctvom terapií a umelým nácvikom zručností. Vývin a poznávanie detí je nepretržitý proces, ktorý nastáva v akejkoľvek situácii, ktoré dieťa aktívne zažíva. Príležitosťou sú práve každodenné bežné situácie – hygiena, jedlo, obliekanie, hra a podobne, ktoré ponúkajú príležitosť na nácvik zručností v reálnom živote s reálnymi predmetmi. Spolu s rodinami hľadáme situácie v dennom režime rodiny, kde je možné podporiť jeho vývin a začlenenie sa do bežného života v rodine. Výsledkom hľadania je individuálny plán spolupráce s rodinou, kde sú zahrnuté ciele, výzvy, podpora a zodpovednosti pre všetkých, ktorí spolupracujú na napĺňaní individuálneho plánu.

Poskytujeme rodičom informácie a odborné konzultácie

Rodina s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením potrebuje informácie z viacerých oblastí. Poradcovia včasnej intervencie poskytujú rodinám informácie týkajúce sa hlavne:

 • sociálno-právnych služieb (pomoc pri návšteve úradov, informácie o možnostiach v oblasti príspevkov a kompenzácií...)
 • poskytovania konzultácii o možnostiach fyzioterapeutickej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, orientáciu v jednotlivých ponukách fyzioterapie na trhu, nácviku polohovania pri každodenných prirodzených situáciách a aktivitách, využívanie konceptu Bazálnej stimulácie v polohovaní, nácviku kompenzačných pomôcok (napr. jedenie, kúpanie, oddych...)
 • terapeutických a učebných pomôcok, literatúry a možností ich zapožičiavania
 • školských , zdravotníckych a sociálnych zariadení
 • užitočných kontaktov (odborníci v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálnej sféry a ďalších poskytovateľov)

rodičovských skupín, vzdelávacích aktivít pre rodičov.

Stretávame sa pri „kreatívnom tvorení“

Ponúkame rodinám aj možnosť stretávať sa spoločne s ostatnými rodinami. Je to priestor pre rodičov vymieňať si vzájomné skúsenosti a byť si tak navzájom podporou. Ale tiež je to možnosť naučiť sa, ako pracovať so svojím dieťaťom pri výtvarných činnostiach, alebo iných kreatívnych aktivitách ako podporiť stimuláciu vývinu dieťaťa. Pre deti je to zároveň možnosť na stretnutie s kamarátmi v integrovanej skupine. Stretnutia rodičov s deťmi prebiehajú pravidelne 1 x týždenne v priestoroch Sibírky a tiež 1-2x za polrok počas víkendu.

Sme s rodinou a dieťaťom pri prechode do materskej alebo základnej školy

Kľúčový pracovník spolu s rodinou analyzuje možnosti zaškolenia dieťaťa. Jednak zhodnotením predstáv rodiny, ich možnosťami v súlade so zručnosťami a schopnosťami  dieťaťa a komunitným prostredím. V procese zaškolenia sme s rodinou a spoločne ponúkame podporu a spoluprácu školskému zariadeniu tak, aby tento prechod bol pre dieťa, rodinu a školské zariadenie prirodzený a plynulý.

Požičiavame hračky a pomôcky

Mnohé hračky potrebuje dieťa len v určitom období alebo potrebuje iné alternatívy, prípadne sú pre rodinu finančne náročné. Rodinám zapožičiavame hračky, špeciálne stimulačné pomôcky alebo knihy na rozvoj komunikácie na obdobie, ktoré ju potrebujú.

Spolupracujeme v našom tíme, s inými odborníkmi a dobrovoľníkmi

Náš tím Služby včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka tvoria odborníci viacerých profesií. Rodina, ktorá prijíma naše služby je sprevádzaná kľúčovým pracovníkom. Ten úzko spolupracuje s ďalšími poradcami včasnej intervencie a podľa potrieb rodiny ich pozýva k spolupráci s rodinou. Vzájomná spolupráca v našom tíme je pre nás prínosom a povzbudením – jednak získavaním nových vedomostí a skúsenosti , jednak vnímaním konkrétnej situácie iným pohľadom a spoločným zdieľaním.

Rodiny navštevujú aj iných odborníkov, dôležité je pre rodinu zosúladiť tieto služby, vzájomne ich prepojiť. Preto sa poradca včasnej intervencie snaží vytvárať priestor pre vzájomnú komunikáciu rodiny a odborníkov tak, aby to čo najviac napĺňalo potreby  rodiny a dieťaťa.

Pri našej práci sme vďační za každú ponúknutú pomoc, podporu a dobrovoľnícku prácu. Vďaka dobrovoľníkom môžeme realizovať naše pravidelné skupinové a víkendové stretnutia, realizovať projekty alebo informovať verejnosť o aktuálnych udalostiach prostredníctvom Facebooku. Z našich skúsenosti vieme, že dobrovoľníci môžu byť nápomocní aj konkrétnym rodinám.

end faq

Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka, Račianska 107 (budova Obchodnej akadémie), 831 02 Bratislava

mobil: +421 948 949 239, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., IČO: 00604968, Darcovský účet: SK68 8180 0000 0070 0047 2755 - s poznámkou – „pre potreby projektov SVI“

Službu poskytujeme počas pracovných dni medzi 8:00 - 16:00, čas je možné prispôsobiť potrebám rodín. SVI Sibírka sídli v budove Obchodnej akadémie, 4. poschodie, bezbariérový vstup.

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.