O NÁS

Myšlienka služby včasnej intervencie na Sibírke vznikla ako odpoveď  na potreby podpory rodinám detí, ktoré prichádzali so žiadosťami o sociálnu službu v Domove sociálnych služieb. Bolo pre nás prekvapením, s akými neúplnými informáciami či slabou podporou sa stretli rodiny s dieťaťom so zdravotným  postihnutím.

Žiaľ, naša odpoveď často krát bola: „zapíšte sa do poradovníka, máme plnú kapacitu“. Zhodli sme sa, že vo viacerých rodinách by privítali sprevádzanie rodiny doma praktickou podporou a pomocou, či už upravením domáceho priestoru, požičaním pomôcok alebo informovaním o možnostiach vo vzdelávaní, či kompenzačných pomôckach.

Dnešným dňom sa tešíme, že po rokoch prípravnej práce, či už tvorbou koncepcie a hľadaním zdrojov, môžeme včasnú pomoc ponúknuť.
Náš základný tím tvoria liečební pedagógovia, logopédka a sociálni pracovníci a zároveň máme silnú podporu odborníkov zo Sibírky ako fyzioterapeutov a psychologičky.

Fotka tímu vznikla z nášho interného vzdelávania v marci 2017 „Vstupní  informativní  školení  o  principech, metodách  a  přístupech  v  rané  péči“ s pani Terezou Hradilkovou, ktorá zakladala prvé Strediska raní péče v ČR v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.

Martina Betinová, liečebná pedagogička a sociálna pracovníčka
V sociálnej oblasti pôsobí od roku 1992. Riadi tím Služby včasnej intervencie a DSS Sibírka.

Ivona Malinovská, klinická logopedička
Do sociálnej praxe nastúpila v roku 2000. Zameriava sa na alternatívno-augmentatívnu komunikáciu. Pracovala v DSS Kampino, DSS Sibírka a Dom Rafael.

Barbora Stročková, liečebná pedagogička
Od roku 2004 pôsobila ako terapeut na úseku diagnostiky a autizmu v DSS prof. Matulaya a od roku 2017 v DSS Sibírka ako liečebný pedagóg pre Službu včasnej intervencie.

Katarína Ivančíková, asistent sociálneho pracovníka
V sociálnej oblasti pracuje od roku 2007. Venuje sa arteterapii.

Ivana Kmeťová, sociálna pracovníčka
V DSS Sibírka pracuje od roku 2014, ale v sociálnej oblasti už od roku 1999. Skúsenosti s podporou života ľudí s postihnutím má aj z 2,5 ročného štúdia a práce v Británii.