SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

Služba včasnej intervencie predstavuje odborné služby na podporu a pomoc rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím od raného veku do siedmich rokov veku dieťaťa. Legislatívne ju upravuje Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, konkrétne s účinnosťou od 1. januára 2014.

Služba včasnej intervencie je súbor možností pomoci a podporných mechanizmov, orientuje sa na celú rodinu a dieťa, kladie dôraz na ich potreby. Stavia na silách a schopnostiach samotnej rodiny, posilňuje kompetencie rodiny, podporuje vývin dieťaťa a napomáha integrácii rodiny a dieťaťa do spoločnosti.

Dôležité vlastnosti služby včasnej intervencie (ďalej „SVI“):

 • Včasnosť – sme presvedčení, že SVI by mala byť realizovaná čo najskôr od identifikovania problému.

 • Dostupnosť v prirodzenom prostredí rodiny – preferujeme terénnu službu, priamo v prirodzenom, bezpečnom prostredí dieťaťa.

 • Partnerstvo odborníka a rodiča – našou snahou je hľadať, podporiť a posilniť v rodine vlastné zdroje a kompetencie, rešpektujeme individualitu dieťaťa a každej rodiny.

 • Komplexnosť a tímový prístup SVI – náš tím tvoria odborníci: sociálny pracovník, liečebný/špeciálny pedagóg, logopéd, fyzioterapeut, psychológ. Tím odborníkov pri poskytovaní SVI vzájomne komunikuje a to aj s inými odborníkmi, ktorí s rodinou a dieťatkom spolupracujú, napr. lekár, učiteľ v MŠ. Jeho snahou je poznať potreby rodiny a následne pomáhať pri napĺňaní cieľov Individuálneho plánu rodiny.

 • Sieťovanie a koordinácia služieb – pracovníci SVI sa snažia spolupracovať s inými organizáciami, ktoré poskytujú špecializované služby, školami, zdravotníckymi zariadeniami a viesť ich databázu.


Obsah služby včasnej intervencie tvoria tieto odborné činnosti:

1. Špeciálne sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané na

 • zhodnotenie komplexnej sociálnej situácie rodiny a rozsahu zdravotného postihnutia dieťaťa,

 • určenie prioritných potrieb dieťaťa a jeho rodiny a oblastí, v ktorých je potrebná podpora,

 • tvorba individuálneho plánu spolupráce s rodinou za pomoci kľúčového pracovníka – poradcu včasnej intervencie,

 • poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci.

2. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá podporuje samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť, konkrétne

 • rozvoj a nácvik zručností, schopností, návykov potrebných pri sebaobsluhe,

 • rozvoj a nácvik zručností, schopností, návykov potrebných pre každodenný život v domácnosti,

 • rozvoj a nácvik zručností, schopností a návykov týkajúcich sa základných sociálnych aktivít,

 • nácvik používania kompenzačnej pomôcky,

 • úprava domáceho prostredia,

 • nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a

 • rozvíjanie sociálnej komunikácie.

3. Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa:

 • kognitívna a senzorická (zraková, sluchová stimulácia, vnímanie vlastnej telesnej schémy a pod.),

 • motorická (zlepšenie motorických schopností, ovplyvňovanie svalového tonusu dieťaťa, stimulovanie vertikalizácie, uvoľňovanie spasticity končatín a pod.),

 • komunikácia a vývin reči (rozvíjanie komunikačného potenciálu dieťaťa, podpora komunikácie a interakcie rodič - dieťa, rozvoj alternatívno-augmentatívnej komunikácie (AAK), vyhľadávanie vhodných kompenzačných pomôcok AAK),

 • detské hry,

 • sociálny vývin (budovanie vzťahovej väzby, porozumenie sociálnym situáciám, eliminácia nevhodného správania a pod.).

4. Preventívne činnosti a komunitná rehabilitácia:

 • sprevádzanie rodiny v procese prijatia diagnózy dieťaťa,

 • podpora a sprostredkovanie edukácie rodičov, dobrovoľníkov,

 • podpora a sprostredkovanie edukácie odborníkov a širokej verejnosti v oblasti konkrétneho postihnutia.

5. Fyzioterapeutická starostlivosť

Nakoľko fyzioterapeutická starostlivosť je súčasťou zdravotníckej starostlivosti, v SVI sa zameriavame na poskytovanie konzultácii o možnostiach fyzioterapeutickej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, orientáciu v jednotlivých ponukách fyzioterapie na trhu, nácviku polohovania pri každodenných prirodzených situáciách a aktivitách, využívanie konceptu Bazálnej stimulácie v polohovaní, nácviku kompenzačných pomôcok (napr. jedenie, kúpanie, oddych, ...).

Viac informácií O NÁS nájdete tu.