Zoznam spolupracujúcich organizácii

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je občianske združenie, ktoré sa aktívne podieľa na vytvorení kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením a to počas prvých 7 rokov jeho života. Bližšie informácie o jej pôsobení a o ďalších organizáciách, ktoré poskytujú službu včasnej intervencie na Slovensku sa dozviete na jej webovej stránke.

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce
http://fzsp.truni.sk/katedra-socialnej-prace

Terézie Hradilková – zakladateľka a propagátorka odboru „raná péče“ v Českej republike
https://www.ranapece.cz/ostrava/2018/01/11/terezie-hradilkova-ukoncila-sve-pusobeni-ve-spolecnosti-pro-ranou-peci/
http://www.deinstitucionalizace.cz/navlastnikuzi/index.php/o-nas/nas-tym/17-terezie-hradilkova

www.infora.sk
www.infora.sk je portál pre zdravotne znevýhodnených a ich rodiny, zdravotníkov, opatrovateľov, terapeutov a špeciálnych pedagógov.